Dieta vracia aj vodu mp3

Školská budova sa otvára pre žiakov ŠKD o 6.00 hodine.Ak neprítomnosť žiaka trvá dlhšie ako 3 vyučovacie dni, predloží žiak alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára. Nepíše a nekreslí po lavici, stoličke ani stene, na steny nič nelepí. Podpredseda - zastupuje predsedu v neprítomnosti, organizuje v spolupráci s triednym učiteľom a žiakmi estetickú výzdobu triedy. Pri viacnásobnom porušení bude žiakovi udelená znížená známka zo správania. Za závažné porušenie školského poriadku bude žiak vylúčený z vybraných školských akcií (exkurzia, výlet, LVVK). V prípade spáchania skutku definovaného trestným zákonom bude žiak potrestaný zníženou známkou zo správania podľa stupňa závažnosti. Žiak zdraví zamestnancov školy, oslovuje ich pán – pani a vyká im. Žiak má právo byť na každej vyučovacej hodine podľa rozvrhu svojej triedy. Žiak má právo položiť k danému učivu otázku a dostať na ňu odpoveď. Žiaci sa počas prestávok zdržiavajú na tom poschodí, kde majú triedu. Žiak má právo na prestávky medzi vyučovacími hodinami. Do odborných učební, telocvične, na školský pozemok a školské ihrisko sa žiaci presúvajú hneď po zazvonení pod vedením učiteľa. Po skončení vyučovania si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, vyčistí si svoje miesto a okolie od papierov a nečistôt, vyloží stoličku na lavicu. Pod vedením učiteľa, ktorý uzamkne triedu a kľúč dá do zborovne, odídu žiaci do priestorov šatní. V školskej jedálni sa žiaci správajú slušne a riadia sa pokynmi dozoru. Po skončení vyučovania a odstravovaní idú žiaci domov. Neskoré príchody na vyučovacie hodiny triedny učiteľ sčíta do neospravedlnených hodín podľa zápisov v triednej knihe. Na vymeškanie jednej vyučovacej hodiny až jedného dňa dáva súhlas triedny učiteľ na základe písomnej požiadavky od rodiča, na dva a viac dní - riaditeľka školy. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole z dôvodov: choroba, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, prerušenie premávky MHD, mimoriadna udalosť v rodine, rodičia v najbližší vyučovací deň ospravedlnia jeho neprítomnosť triednemu učiteľovi, prípadne vedeniu školy osobne alebo telefonicky.Mobilný telefón počas vyučovacích hodín musí byť v tichom režime a v školskej taške.V odôvodnených prípadoch triedny učiteľ môže vyžadovať doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Svoje miesto, triedu a ostatné priestory školy udržiava v čistote. Denne dbá o svoju hygienu a estetickú úpravu zovňajšku. Oblečenie musí byť takého charakteru, aby nenastal vizuálny kontakt so spodnou bielizňou žiaka. Každý žiak má svoje hygienické vrecko s toaletnými potrebami. Predseda - zastupuje triedu v žiackom parlamente, dôležité veci a problémy predkladá triednemu učiteľovi. PÁN ARKTURUS: Začneme s popisom Kryštalického Tela. Otvára sa tam brána, ktorou vchádza tekuté svetlo do vášho holografického systému. Sila sa pohybuje cez tieto obvody špirálovitým spôsobom, pričom prebúdza častice Lásky Zdroja v strediskách mozgu.Vnútorný školský poriadok | Vnútorný poriadok školského klubu detí | Poriadok LVVK | Rozmiestnenie tried | Zvonenie | Klasifikácia a hodnotenie žiakov | História školy | Vyhodnocovacia správa | Organizačná štruktúra | Zaujímavé linky: | Dokumenty na stiahnutie VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLY Vnútorný poriadok školy je súhrn pravidiel a práv spolužitia žiakov, pedagogických a prevádzkových zamestnancov školy, ktoré sú všetci povinní dodržiavať. Ostatní žiaci prichádzajú do školy hlavným vchodom v dobe od 7.30 do 7.45 h tak, aby pred začiatkom prvej vyučovacej hodiny boli na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických a ostatných zamestnancov školy, nesmie používať vulgarizmy a arogantne sa správať, v opačnom prípade takéhoto správania mu bude navrhnuté pokarhanie riaditeľkou školy alebo znížená známka zo správania.